จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล จดทะเบียนพานิชย์                   

02-1736868 สายด่วน 09-9442-8991 คุณปารณีย์

สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล จดทะเบียนพานิชย์


     

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคล จดทะเบียนพานิชย์ หรือยกเลิกกิจการ บริการทั่วกรุงเทพและปริมณฑล จดทะเบียนธุรกิจ จัดตั้งบริษัท ห้างฯจดเปลี่ยนแปลงกระทรวงพาณิชย์ และสรรพากร จดเลิกและชำระบัญชีนิติบุคคล จดเครื่องหมายการค้า ขึ้นทะเบียนประกันสังคมดังรายละเีอียดต่อไปนี้

  จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านต่างๆ
  จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
  จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือเลิกบริษัท และชำระบัญชี
  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของคณะบุคคล, หรือนิติบุคคล
  จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ดำเนินการขอ user id, password เพื่อยื่นแบบทาง internet ฯลฯ
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สนง.ประกันสังคม, ยื่นเรื่องขอ username password เพื่อดำเนินการต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคม ฯลฯ
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 
อัตราค่าบริการ
1.

จดทะเบียนบริษัท
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
  ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น,คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ใหม่

6,000 บาท
2.
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
  ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างฯ,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่
4,000 บาท
3.
จดเปลี่ยนแปลงกรม พัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน
3,000 บาท
4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
2,000 บาท
5.
ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร
2,000 บาท
6.
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
2,000 บาท
7.
จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ
2,000 บาท
8.
จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
12,000 บาท
9.
จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล(Online)
500 บาท


หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางราชการ

 

© 2009 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ตปาคม จำกัด
โทรศัพท์ 02-1736868 แฟกซ์ 02-1736869 สายด่วน 08-1841-4857 คุณปารณีย์