ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
 
 
     
 

พระราชกฤษฎีกา

 

 

 ฉบับที่ 491 พ.ศ.2552

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 490 พ.ศ.2552

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 489 พ.ศ.2552

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 488 พ.ศ.2552

สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

 ฉบับที่ 487 พ.ศ.2552

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานบางกรณี

 ฉบับที่ 486 พ.ศ.2552

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 485 พ.ศ.2552

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 484 พ.ศ.2552

สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

 ฉบับที่ 483 พ.ศ.2552

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์บางกรณี

 ฉบับที่ 482 พ.ศ.2552

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง

 ฉบับที่ 481 พ.ศ.2552

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 480 พ.ศ.2552

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘(๒) แห่งประมวลรัษฎากร

 ฉบับที่ 479 พ.ศ.2551

สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ฉบับที่ 478 พ.ศ.2551

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

 ฉบับที่ 477 พ.ศ.2551

สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำเข้ามาเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

 ฉบับที่ 476 พ.ศ.2551

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 420

 ฉบับที่ 475 พ.ศ.2551

สมควรปรับปรุงระยะเวลาการได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ฉบับที่ 474 พ.ศ.2551

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 467

 ฉบับที่ 473 พ.ศ.2551

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 145

 ฉบับที่ 472 พ.ศ.2551

สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

 ฉบับที่ 471 พ.ศ.2551

สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท

 ฉบับที่ 470 พ.ศ.2551

สมควรปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 ฉบับที่ 469 พ.ศ.2551

สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

 ฉบับที่ 468 พ.ศ.2550

สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

 ฉบับที่ 467 พ.ศ.2550

สมควรลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ฉบับที่ 466 พ.ศ.2550

สมควรลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

 ฉบับที่ 465 พ.ศ.2550

สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 479 <br/> พ.ศ.2551 )

 ฉบับที่ 464 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)

 ฉบับที่ 463 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้แก่บุคคลตามข้อผูกพันในการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทำไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 ฉบับที่ 462 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ บางกรณี

 ฉบับที่ 461 พ.ศ.2549

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 405

 ฉบับที่ 460 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี

 ฉบับที่ 459 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

 ฉบับที่ 458 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาตามโครงการตามยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551)

 ฉบับที่ 457 พ.ศ.2549

สมควรให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรที่มีอยู่ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยให้ทันสมัย ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ฉบับที่ 456 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

 ฉบับที่ 455 พ.ศ.2549

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549

สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี

 ฉบับที่ 453 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี

 ฉบับที่ 452 พ.ศ.2549

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

 ฉบับที่ 451 พ.ศ.2549

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 450 พ.ศ.2549

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 449 พ.ศ.2549

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 448 พ.ศ.2549

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 447 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย

 ฉบับที่ 446 พ.ศ.2548

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 445 พ.ศ.2548

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 444 พ.ศ.2548

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 443 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากบริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยบางกรณี

 ฉบับที่ 442 พ.ศ.2548

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 441 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับเงินได้จากการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

 ฉบับที่ 440 พ.ศ.2548

สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 465 พ.ศ.2550)

 ฉบับที่ 439 พ.ศ.2548

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 438 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 ฉบับที่ 437 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างไปฝึกอบรม หรือในการฝึกอบรมลูกจ้างของตน และภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก

 ฉบับที่ 436 พ.ศ.2548

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม

 ฉบับที่ 435 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

 ฉบับที่ 434 พ.ศ.2548

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนบางกรณี

 ฉบับที่ 433 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ บางกรณี

 ฉบับที่ 432 พ.ศ.2548

สมควรปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ฉบับที่ 431 พ.ศ.2548

สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท

 ฉบับที่ 430 พ.ศ.2548

สมควรปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 ฉบับที่ 429 พ.ศ.2548

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 428 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป

 ฉบับที่ 427 พ.ศ.2548

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ฉบับที่ 426 พ.ศ.2547

ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

 ฉบับที่ 425 พ.ศ.2547

ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 ฉบับที่ 424 พ.ศ.2547

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีที่มีการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

 ฉบับที่ 423 พ.ศ.2547

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550

 ฉบับที่ 422 พ.ศ.2547

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 ฉบับที่ 421 พ.ศ.2547

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 387

 ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา

 ฉบับที่ 419 พ.ศ.2547

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 418 พ.ศ.2547

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์

 ฉบับที่ 417 พ.ศ.2546

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบกองทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา

 ฉบับที่ 416 พ.ศ.2546

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 440 พ.ศ.2548)

 ฉบับที่ 415 พ.ศ.2546

ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุมเอเปค 2003

 ฉบับที่ 413 พ.ศ.2545

การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/6(3) จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นการชั่วคราว

 ฉบับที่ 412 พ.ศ.2545

(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 430)

 ฉบับที่ 411 พ.ศ.2545

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

 ฉบับที่ 410 พ.ศ.2545

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 ฉบับที่ 409 พ.ศ.2545

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่นักแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์

 ฉบับที่ 408 พ.ศ.2545

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 407 พ.ศ.2545

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 6.3 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 416)

 ฉบับที่ 406 พ.ศ.2545

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค

 ฉบับที่ 405 พ.ศ.2545

สำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค

 ฉบับที่ 404 พ.ศ.2545

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 403 พ.ศ.2545

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 401 พ.ศ.2545

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

 ฉบับที่ 400 พ.ศ.2545

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 398 พ.ศ.2545

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 396 พ.ศ.2545

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 395 พ.ศ.2545

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 145

 ฉบับที่ 394 พ.ศ.2545

(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 431)

 ฉบับที่ 393 พ.ศ.2544

การสมควรยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการกระทำตราสารในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี

 ฉบับที่ 392 พ.ศ.2544

การสมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี

 ฉบับที่ 391 พ.ศ.2544

การกำหนดกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดฐานภาษีสำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

 ฉบับที่ 390 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและให้แก่สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันกลางทะเลเพื่อขายให้แก่เรือจดทะเบียน

 ฉบับที่ 389 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นจำนวนเท่ากับเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ

 ฉบับที่ 388 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับเฉพาะที่เป็นกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในแต่ละเดือนภาษี เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในเดือนภาษีนั้น

 ฉบับที่ 387 พ.ศ.2544

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่

 ฉบับที่ 386 พ.ศ.2544

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 385 พ.ศ.2544

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้เป็นกรณีพิเศษ

 ฉบับที่ 384 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันภายใน 31 ธ.ค. 44

 ฉบับที่ 382 พ.ศ.2544

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 381 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณี

 ฉบับที่ 380 พ.ศ.2544

ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 ฉบับที่ 379 พ.ศ.2544

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 378 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้จัดสรรที่ดินกรณีโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งขึ้น และยกเว้นภาษีอากรแก่นิติบุคคลดังกล่าว สำหรับการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคล

 ฉบับที่ 377 พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชย์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย และลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าว

 ฉบับที่ 376พ.ศ.2544

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว

 ฉบับที่ 375 พ.ศ.2543

ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบกิจการ

 ฉบับที่ 374 พ.ศ.2543

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 373 พ.ศ.2543

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 360

 ฉบับที่ 372 พ.ศ.2543

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 371 พ.ศ.2543

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 370 พ.ศ.2543

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

  ฉบับที่ 369 พ.ศ.2543

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เนื่องจากการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี

 ฉบับที่ 367 พ.ศ.2543

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 311

 ฉบับที่ 366 พ.ศ.2543

ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะคงเหลือในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

 ฉบับที่ 365 พ.ศ.2543

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 364 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

 ฉบับที่ 363 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีที่มีการบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย

 ฉบับที่ 362 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์

 ฉบับที่ 361 พ.ศ.2542

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 360 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  ฉบับที่ 359 พ.ศ.2542

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม    ฉบับที่ 145

  ฉบับที่ 358 พ.ศ.2542

กำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ฉบับที่ 357 พ.ศ.2542

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 356 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ภายใน 31 ธ.ค.2543

 ฉบับที่ 355 พ.ศ.2542

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 354 พ.ศ.2542

(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 432)

 ฉบับที่ 351 พ.ศ.2542

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 350 พ.ศ.2542

กำหนดให้การประกอบกิจการซื้อหรือขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ฉบับที่ 348 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

 ฉบับที่ 347 พ.ศ.2542

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 346 พ.ศ.2542

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต

 ฉบับที่ 345 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 344 พ.ศ.2541

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 343 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 342 พ.ศ.2541

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

 ฉบับที่ 341 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

  ฉบับที่ 340 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เนื่องจากการดำเนินการตามคำขอประนอมหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลเห็นชอบ

 ฉบับที่ 339 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสบิกเกมส์ ครั้งที่ 7

 ฉบับที่ 338 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 337 พ.ศ.2541

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 336 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 335 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 334 พ.ศ.2541

........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 333 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 332 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

 ฉบับที่ 331 พ.ศ.2541

ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 ฉบับที่ 330 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 329 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 328 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 327 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 326 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 324 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

 ฉบับที่ 323 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 10

 ฉบับที่ 322 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 240

 ฉบับที่ 321 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 239

 ฉบับที่ 320 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทย

 ฉบับที่ 319 พ.ศ.2541

...........................................................แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 145

 ฉบับที่ 318 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้บริจาคในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 ฉบับที่ 317 พ.ศ.2541

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2545

 ฉบับที่ 315 พ.ศ.2540

รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับมูลค่าต้นทุนรถยนต์นั่งส่วนที่เกินคันละ 1 ล้านบาท

 ฉบับที่ 314 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และใช้เรือไทยในการประกอบกิจการ

 ฉบับที่ 313 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยากำจัดวัชพืชของตนเอง

 ฉบับที่ 312 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีอากรสำหรับการบริจาคให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมเฉพาะกิจ

 ฉบับที่ 311 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายอัญมณีบางกรณี

 ฉบับที่ 308 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินกำไรที่กิจการวิเทศธนกิจจำหน่ายออกไปจากประเทศไทย (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 454)

 ฉบับที่ 307 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจบางกรณี

 ฉบับที่ 306 พ.ศ.2540

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าธรรมเนียมที่กิจการวิเทศธนกิจได้รับจากการเป็นผู้จัดการในการจัดหาเงินกู้ในลักษณะการร่วมให้กู้ (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 454)

 ฉบับที่ 301 พ.ศ.2539

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทผูกพันระยะยาว

 ฉบับที่ 300 พ.ศ.2539

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยซึ่งมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ เพื่อบรรเทาภาระที่มีภาษีซ้ำซ้อน

 ฉบับที่ 299 พ.ศ.2539

ลดอัตราภาษีตามมาตรา 70 สำหรับค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายเรือเก่าเพื่อซื้อเรือใหม่

 ฉบับที่ 298 พ.ศ.2539

ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกอาชีพที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 29 มกราคม 2546)

 ฉบับที่ 297 พ.ศ.2539

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ส่วนที่จ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัย

 ฉบับที่ 295 พ.ศ.2539

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ขอรับ

 ฉบับที่ 291 พ.ศ.2539

ยกเว้นภาษีอากรให้แก่สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

 ฉบับที่ 290 พ.ศ.2538

ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำบางกรณี

 ฉบับที่ 288 พ.ศ.2538

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง ( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2548)

 ฉบับที่ 284 พ.ศ.2538

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากกิจการสถานศึกษา สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ

 ฉบับที่ 283 พ.ศ.2538

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการประกันวินาศภัยออกจากกัน

 ฉบับที่ 282 พ.ศ.2538

ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากการแยกธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน

 ฉบับที่ 277 พ.ศ.2537

ยกเว้นภาษีอากรให้แก่คณะกรรมการกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

 ฉบับที่ 274 พ.ศ.2537

ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

 ฉบับที่ 270 พ.ศ.2537

ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยบางกรณีที่ได้จากกิจการวิเทศธนกิจ (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 454 แต่ยังคงใช้บังคับได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2552)

 ฉบับที่ 269 พ.ศ.2536

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตปุ๋ย

 ฉบับที่ 263 พ.ศ.2536

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทได้รับจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535

 ฉบับที่ 262 พ.ศ.2536

ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535

 ฉบับที่ 260 พ.ศ.2535

ลดอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิของกิจการวิเทศธนกิจ (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 454)

 ฉบับที่ 250 พ.ศ.2535

ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม

 ฉบับที่ 247 พ.ศ.2534

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี

 ฉบับที่ 246 พ.ศ.2534

กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ฉบับที่ 245 พ.ศ.2534

มูลค่าของฐานภาษีบางกรณี

 ฉบับที่ 243 พ.ศ.2534

ภาษีซื้อที่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

 ฉบับที่ 242 พ.ศ.2534

ให้นำเครดิตภาษีที่เหลือในแต่ละเดือนภาษีไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 ฉบับที่ 241 พ.ศ.2534

ให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 ฉบับที่ 240 พ.ศ.2534

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ฉบับที่ 239 พ.ศ.2534

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการบางกรณีตามมาตรา 81(1)(น)

 ฉบับที่ 205 พ.ศ.2532

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่กองทุนเฉพาะกิจ

 ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529

ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี

 ฉบับที่ 145 พ.ศ.2527

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

 ฉบับที่ 121 พ.ศ.2525

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 ฉบับที่ 79 พ.ศ.2521

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

 ฉบับที่ 40 พ.ศ.2514

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลของสหกรณ์

 ฉบับที่ 24 พ.ศ.2510

ยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับใบรับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้ออก

 ฉบับที่ 18 พ.ศ.2505

ยกเว้นภาษีอากรแก่บุคคลตามสัญญาการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2502

กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน

 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2500

ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ องค์การสหประชาชาติ สถานทูต ฯลฯ

 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2499

ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บริษัทและพนักงานต่างประเทศตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล

space

NAVIGATOR:  ประมวลรัษฎากร > พระราชกฤษฎีกา