ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
 
 
     
 

รูปคำว่าประกาศกระทรวงการคลัง

 

 |  ทั่วไป  |  การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน  |  ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  |   ภาษีเงินได้ |

 

 

ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป

   ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

   การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม

   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

   การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)

   ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ

   ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 67 ทวิ

   ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 70 ทวิ

   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548

   กำหนดสถานศึกษา ซึ่งการให้บริการจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

   ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน

   ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 58

   ขยายระยะเวลาชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ต้องออกจากงานโดยไม่มีความผิด

 

 

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

   ฉบับที่ 51

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 50

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 46

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 45

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 42

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 41

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42))

   ฉบับที่ 40

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 39

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 37

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 36

พนักงานของบริษัทฯ ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างเฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 46))

   ฉบับที่ 35

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

   ฉบับที่ 34

ให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 33

ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี ฯลฯ ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 27

ข้าราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 39)

   ฉบับที่ 24

ข้าราชการกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 22

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 21

ข้าราชการสำนักงาน ก.บช. เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 19

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนล้อเลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

   ฉบับที่ 17

บุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

   ฉบับที่ 16

เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ

   ฉบับที่ 13

ข้าราชการกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 11

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

   ฉบับที่ 10

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีเงินได้)

   ฉบับที่ 8

ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 6

ข้าราชการกองนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรฐกิจการคลัง เป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 50)

 

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

   หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศให้มูลนิธิที่ดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข)

   (ฉบับที่ 2) กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข)

   หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล

 

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้

   (ฉบับที่ 4) รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   (ฉบับที่ 3) กำหนดหน่วยงานที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

space

NAVIGATOR:  ประมวลรัษฎากร > ประกาศกระทรวงการคลัง