ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
 
 
     
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทั่วไป

 

  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยของสถาบันการเงิน สำหรับเงินได้หรือรายรับที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวนำมาจำนองเป็นประกันหนี้ต่อสถาบันการเงิน ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน โดยเงินได้นั้นต้องนำไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ในกรณีที่ลูกหนี้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาตามโครงการตามยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551)
  กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล มีและใช้เลขประจำตัว ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรเกินกว่าหนึ่งหมายเลข
  กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร
  กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  กำหนดสถาบันการเงินตามมาตรา 4 (8) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548
   กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจาก บัญชีลูกหนี้ (7)
   กำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
   กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
   กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
   กำหนดแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับ การตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้า เพื่อการศึกษาและการวิจัย
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินไ ด้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
  กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิก)
  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิก)
  กำหนดสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3(7) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547
  กำหนดสถาบันการเงิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจาก บัญชีลูกหนี้ (6)
  กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจาก บัญชีลูกหนี้ (5)
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3(7) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2545
  กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (4)
  กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิก)
  กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 (ฉบับที่ 2)
  กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (3)
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรม ทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก หรือสนับสนุนการจัดงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่ เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อยกเว้นรัษฎากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอน และการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ และการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2)
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอน และการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ และการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
  แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร
  แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอน กิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร
  แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายทองคำ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับ หรือของใช้ใดๆ ของผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  กำหนดสถาบันการเงินตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 399) พ.ศ. 2545
  กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (2)
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการ บางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร
  ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต
  กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (1)
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้สถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบรับตามมาตรา 105 กรณีการขายทองรูปพรรณ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องนำมูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจำนวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคำประกาศรับซื้อคืน ในวันที่ขายทองรูปพรรณ มารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายทองคำ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณ หรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  กำหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงิน
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 2)
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อยกเว้นรัษฎากร
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนทรัพย์สินตามโครงการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  เอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
  คนต่างด้าวที่ไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า

 

  ฉบับที่ 4 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีบัญชีพิเศษ
  ฉบับที่ 1 กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าที่ต้องเสียภาษีการค้า หรือแม้ไม่ต้องเสียภาษีการค้าแต่ต้องเสียภาษีเงินได้ ปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับเป็นประจำวัน (ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161))

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

  กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบัญชีพิเศษ

 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

 

  ฉบับที่ 181 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์
  ฉบับที่ 180 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
  ฉบับที่ 179 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
  ฉบับที่ 178 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
  ฉบับที่ 177 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 55
  ฉบับที่ 176 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการ
  ฉบับที่ 175 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 169
  ฉบับที่ 174 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 170
  ฉบับที่ 173 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 171
  ฉบับที่ 172 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  ฉบับที่ 171 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  ฉบับที่ 170 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  ฉบับที่ 169 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  ฉบับที่ 168 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  ฉบับที่ 167 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ตามข้อ 2(59) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  ฉบับที่ 166 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกัน การกู้ยืมนั้น ตามข้อ 2(53) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  ฉบับที่ 165 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกัน การกู้ยืมนั้น ตามข้อ 2(52) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  ฉบับที่ 164 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  ฉบับที่ 163 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 157
  ฉบับที่ 162 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
  ฉบับที่ 161 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
  ฉบับที่ 160 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 16
  ฉบับที่ 159 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 58
  ฉบับที่ 158 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52
  ฉบับที่ 157 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน
  ฉบับที่ 156 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 155 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของธนาคารพาณิชย์ สำหรับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับจากการเป็นผู้จัดการในการจัดหาเงินกู้ในลักษณะการร่วมให้กู้
  ฉบับที่ 154 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของธนาคารพาณิชย์ สำหรับเงินได้จากการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศเพื่อให้กู้ยืมในต่างประเทศ
  ฉบับที่ 153 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 82
  ฉบับที่ 152 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับเงินได้จากการดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ฉบับที่ 151 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52
  ฉบับที่ 150 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับ
  ฉบับที่ 149 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 82
  ฉบับที่ 148 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไป เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
  ฉบับที่ 147 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
  ฉบับที่ 146 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 62
  ฉบับที่ 145 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม
  ฉบับที่ 144 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 72
  ฉบับที่ 143 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 82
  ฉบับที่ 142 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการบริจาคเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
  ฉบับที่ 141 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 74
  ฉบับที่ 140 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 64
  ฉบับที่ 139 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 55
  ฉบับที่ 138 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นเงินได้ พึงประเมินของผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย
  ฉบับที่ 137 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
  ฉบับที่ 136 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 135 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากกระทรวงพลังงานเฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
  ฉบับที่ 134 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ
  ฉบับที่ 133 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169))
  ฉบับที่ 132 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 90
  ฉบับที่ 131 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 62
  ฉบับที่ 130 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 104
  ฉบับที่ 129 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44
  ฉบับที่ 128 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากรี
  ฉบับที่ 127 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 126 กำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแจ้งข้อความ ตามมาตรา 17(2) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 125 ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้อแห่งใหม่อยู่อาศัย
  ฉบับที่ 124 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 104
  ฉบับที่ 123 กำหนดให้ผู้ยื่นรายการแจ้งข้อความตามมาตรา 17(2) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 122 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ตามข้อ 2(59) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165))
  ฉบับที่ 121 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 62
  ฉบับที่ 120 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 28
  ฉบับที่ 119 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 90
  ฉบับที่ 118 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 72
  ฉบับที่ 117 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47
  ฉบับที่ 116 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 109
  ฉบับที่ 115 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 64
  ฉบับที่ 114 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 55
  ฉบับที่ 112 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172))
  ฉบับที่ 111 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 110 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 106
   ฉบับที่ 109 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
  ฉบับที่ 108 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ฉบับที่ 107 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 106 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 105 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 82
  ฉบับที่ 104 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ฉบับที่ 103 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามข้อ 2(53) แห่ง กฎกระทรวงฉบับที่ 126
  ฉบับที่ 102 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามข้อ 2(52) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 126
  ฉบับที่ 101 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 100 กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ฉบับที่ 99 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
  ฉบับที่ 98 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุดหรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารในที่ดิน
  ฉบับที่ 97 หลักเกณฑ์สำหรับเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
  ฉบับที่ 96 กำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแจ้งข้อความตามมาตรา 17(2) (ยกเลิกตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 126)
  ฉบับที่ 95 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 94 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 58
  ฉบับที่ 93 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 90
  ฉบับที่ 92 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  ฉบับที่ 91 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมบเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
  ฉบับที่ 90 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(ยกเลิกตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 171)
  ฉบับที่ 89 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 28
  ฉบับที่ 88 หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื่อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยตามข้อ 2(53) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126(ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165))
  ฉบับที่ 87 หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยตามข้อ 2 (52) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126(ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165))
  ฉบับที่ 86 หลักเกณฑ์และวิธีการหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
  ฉบับที่ 85 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44
  ฉบับที่ 83 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45
  ฉบับที่ 82 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ขายและ ผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่กระทำกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
   ฉบับที่ 80 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52
  ฉบับที่ 79 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์
  ฉบับที่ 77 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
  ฉบับที่ 76 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 70
  ฉบับที่ 75 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 72
  ฉบับที่ 74 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
  ฉบับที่ 73 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45
  ฉบับที่ 72 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
  ฉบับที่ 70 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับกรณีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน หรือตาย
  ฉบับที่ 69 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการควบเข้ากันของธนาคาร และหรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
  ฉบับที่ 65 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 300) พ.ศ.2539
  ฉบับที่ 64 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
  ฉบับที่ 62 แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ฉบับที่ 61 ให้ผู้ยื่นรายการแจ้งข้อความตามมาตรา 17(2)
 ฉบับที่ 60 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล(ยกเลิกตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 148)
  ฉบับที่ 58 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
  ฉบับที่ 55 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 181
  ฉบับที่ 53 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีแยกบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน
  ฉบับที่ 52 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
  ฉบับที่ 51 ลักษณะของเครื่องบันทึกการเก็บเงินซึ่งได้รับสิทธิให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2)
  ฉบับที่ 47 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้เฉพาะกำไรสุทธิส่วนที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
  ฉบับที่ 45 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของเงินได้ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
  ฉบับที่ 44 รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษา และรายจ่ายเพื่อการกีฬา
 ฉบับที่ 43 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ (2) (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 128))
  ฉบับที่ 28 แบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ฉบับที่ 19 ให้ผู้ยื่นรายการแสดงรายการหรือแจ้งข้อความตามมาตรา 17(2)
  ฉบับที่ 16 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ฉบับที่ 12 ให้ผู้ค้าของเก่าประเภทรถยนต์มีบัญชีพิเศษ
  ฉบับที่ 10 ให้สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีบัญชีพิเศษ
  ฉบับที่ 9 ยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ฉบับที่ 7 กำหนดเงินได้ส่วนที่จ่ายไปเป็นรายจ่ายในต่างประเทศของบริษัทการค้า
  ฉบับที่ 1 ให้กิจการโรงสีข้าวมีบัญชีพิเศษแสดงรายการและปริมาณข้าวเปลือก ต้นข้าว ปลายข้าว และรำ

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 172 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 171 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12
  ฉบับที่ 170 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 54
  ฉบับที่ 169 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ในเขตปลอดอากรบางกรณีเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีเหตุอันสมควรไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดลักษณะและวิธีการการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ในเขตปลอดอากรบางกรณีมีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวได้ และกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 168 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 167 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 166 ........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 131
  ฉบับที่ 165 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 57
  ฉบับที่ 164 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร ให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  ฉบับที่ 163 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 162 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 161 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 54
  ฉบับที่ 160 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 154
  ฉบับที่ 159 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 158 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 157 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 156 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 155 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 154 กำหนดลักษณะ และเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย และการออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/8 แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 153 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 29
  ฉบับที่ 152 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 91
  ฉบับที่ 151 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 150 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 149 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 148 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 147 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 104
  ฉบับที่ 146 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 145 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8
  ฉบับที่ 144 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 131
  ฉบับที่ 143 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 92
  ฉบับที่ 142 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 90
  ฉบับที่ 141 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 73
  ฉบับที่ 140 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 68
  ฉบับที่ 139 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 57
  ฉบับที่ 138 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 54
  ฉบับที่ 137 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 46
  ฉบับที่ 136 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 29
  ฉบับที่ 135 ...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5
  ฉบับที่ 134 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 133 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 132 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 131 กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
  ฉบับที่ 130 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 129 การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 128 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 127 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 90
  ฉบับที่ 126 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 91
  ฉบับที่ 125 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากรและการขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 77/1(14)(ก) และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 124 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 89
  ฉบับที่ 123 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี ตามมาตรา 80/1(6) แห่งประมวลรัษฎากร
  ฉบับที่ 122 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 105
  ฉบับที่ 121 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 120 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 119 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 118 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 117 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 116 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 90
  ฉบับที่ 115 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 114 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 113 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 112 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43
  ฉบับที่ 111 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21
  ฉบับที่ 110 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 104
   ฉบับที่ 109 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 108 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45
  ฉบับที่ 107 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 39
  ฉบับที่ 106 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 105 ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2)
  ฉบับที่ 104 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87
  ฉบับที่ 103 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 102 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 101 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 85
  ฉบับที่ 100 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 99 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 57
  ฉบับที่ 98 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 97 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 95 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 94 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7
  ฉบับที่ 93 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21
  ฉบับที่ 92 กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ
  ฉบับที่ 91 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 90 กำหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางดังกล่าวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 89 กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษี และเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ
  ฉบับที่ 88 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 87 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  ฉบับที่ 85 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญ และการคำนวณส่วนของหนี้สูญเพื่อหักออกจากภาษีขาย
  ฉบับที่ 84 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 83 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7
  ฉบับที่ 82 กำหนดเหตุอื่นในการออกใบลดหนี้
  ฉบับที่ 81 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 68
  ฉบับที่ 80 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 79 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
  ฉบับที่ 78 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 40
  ฉบับที่ 77 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 39
  ฉบับที่ 76 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
  ฉบับที่ 75 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7
  ฉบับที่ 74 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 57
  ฉบับที่ 73 หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการค้าปลีกที่มีสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่ภายในบริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
  ฉบับที่ 68 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทน และกำหนดรายการในใบกำกับภาษี
  ฉบับที่ 65 แบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 57 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 54 ลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย การออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/8 และการเก็บรักษารายงาน ตามมาตรา 87/3
 ฉบับที่ 46 หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  ฉบับที่ 45 ข้อความอื่นในใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  ฉบับที่ 44 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวจะออกใบกำกับภาษีได้
  ฉบับที่ 43 ลักษณะและวิธีการประกอบกิจการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว และกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว
  ฉบับที่ 42 ภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5(6)
  ฉบับที่ 40 ลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี
  ฉบับที่ 39 กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4(8)
  ฉบับที่ 36 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้
  ฉบับที่ 32 ลักษณะและหรือเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ให้เป็นกิจการค้าปลีก
  ฉบับที่ 29 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ
  ฉบับที่ 28 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  ฉบับที่ 27 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต ฯลฯ
  ฉบับที่ 24 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียน จัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทำการแทน
  ฉบับที่ 21 รายการในใบกำกับภาษีของสินค้า หรือบริการบางกรณี ตามมาตรา 86/5(1) และ (2)
  ฉบับที่ 20 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางประกันและการถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฉบับที่ 17 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5(1)(2)(3) และ (4)
  ฉบับที่ 13 สาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
  ฉบับที่ 12 สาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ
  ฉบับที่ 11 สาขา และลักษณะการประกอบกิจการให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม
  ฉบับที่ 10 ประเภทและชนิดยาสูบ ซึ่งการขายยาสูบตามประเภทและชนิดดังกล่าวต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 79/5(2)  
  ฉบับที่ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค้า
  ฉบับที่ 5 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทนในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน
  ฉบับที่ 4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจำเป็น ให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้น
  ฉบับที่ 3 ลักษณะและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อ ที่ทำเป็นอุตสาหกรรม
  ฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง
  ฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ฉบับที่ 12 กำหนดนิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551
  ฉบับที่ 11 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  ฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อย้ายสถานประกอบการเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ฉบับที่ 9 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ฉบับที่ 8 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
  ฉบับที่ 7 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์ และฐานภาษีสำหรับกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
  ฉบับที่ 6 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 5 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  ฉบับที่ 3 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการโอนทรัพย์สินในโครงการการแปลงทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์
   ฉบับที่ 2 แบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ฉบับที่ 1 กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์

 

  ฉบับที่ 51 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
  ฉบับที่ 50 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับเงินได้จากการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  ฉบับที่ 49 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34
  ฉบับที่ 48 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
  ฉบับที่ 47 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
  ฉบับที่ 46 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33
  ฉบับที่ 45 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32
  ฉบับที่ 44 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22
  ฉบับที่ 43 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21
  ฉบับที่ 42 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นอากรแสตมป์เกี่ยวกับกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
  ฉบับที่ 41 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
  ฉบับที่ 40 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นอากรแสตมป์เกี่ยวกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  ฉบับที่ 39 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22
   ฉบับที่ 38 ..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22
  ฉบับที่ 37 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ เช่น เช่าที่ดิน เช่าซื้อ จ้างทำของ ฯลฯ
  ฉบับที่ 36 ประเภทเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับการมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนในการยื่นแบบฯ
  ฉบับที่ 34 จำนวนเงินหรือราคาที่ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงินหรือผู้รับชำระราคาต้องออกใบรับ
  ฉบับที่ 33 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ฉบับที่ 32 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
  ฉบับที่ 29 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารลักษณะ 28.(ค)
  ฉบับที่ 23 วิธีการในการออกใบรับและใบส่งของ และการยกเว้นในบางกรณี
  ฉบับที่ 22 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตั๋วแลกเงิน เช็ค
  ฉบับที่ 21 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสาร 28. (ข)
space

NAVIGATOR:  ประมวลรัษฎากร > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร