ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี

02-1736868 สายด่วน 09-9442-8991 คุณปารณีย์

สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ของสภาวิชาชีพบัญชี  ประกอบด้วย ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนผู้ทำบัญชี ทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน ทะเบียนผู้ขอเข้าทดสอบ และ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนสมาชิก
ใบสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1) ขนาดไฟล์ : 139 KB. PDF
คำขอต่ออายุสมาชิก (สวบช.3) ขนาดไฟล์ : 137 KB. PDF
บันทึกทั่วไป (สวบช.6) ขนาดไฟล์ : 172 KB. PDF
       
ทะเบียนนิติบุคคล
คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5) ขนาดไฟล์ : 132 KB. PDF
บันทึกแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1) ขนาดไฟล์ : 131 KB. PDF
คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2) ขนาดไฟล์ :   92 KB. PDF
       
ทะเบียนผู้ทำบัญชี

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)

ขนาดไฟล์ : 119 KB. PDF

คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)

ขนาดไฟล์ : 136 KB. PDF
       
ทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1) ขนาดไฟล์ : 85 KB. PDF
รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2) ขนาดไฟล์ : 81 KB. PDF
คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) ขนาดไฟล์ : 70 KB. PDF
คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4) ขนาดไฟล์ : 74 KB. PDF
       
ทะเบียนผู้ขอเข้าทดสอบ
คำขอเข้าทดสอบ (ผส.5) ขนาดไฟล์ : 72 KB. PDF
คำขออนุญาตดูผลการทดสอบ (ผส.6) ขนาดไฟล์ : 61 KB. PDF
       
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คำขอทั่วไป (ผส.7) ขนาดไฟล์ : 66 KB. PDF
แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8) ขนาดไฟล์ : 67.13 KB. PDF
หนังสือรับรองการแสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.9) ขนาดไฟล์ : 61 KB. PDF
แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ขนาดไฟล์ : 105 KB. PDF
คำขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.1) ขนาดไฟล์ :175 KB. PDF
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.5) ขนาดไฟล์ : 85.3 KB. PDF
กรณีใบอนุญาตขาดต่ออายุ (กบ.ช.8.1) ขนาดไฟล์ : 78.3 KB. PDF

 

© 2009 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ตปาคม จำกัด
โทรศัพท์ 02-1736868 แฟกซ์ 02-1736869 สายด่วน 08-1841-4857 คุณประนอม