รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชีภาษี                   

02-1736868 สายด่วน 09-9442-8991 คุณปารณีย์

สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชีภาษี ปิดบัญชีรายเดือน รายปี

     รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชีภาษี ปิดบัญชีรายเดือน ปิดบัญชีรายปี รับทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่ง งบการเงิน ส่งภาษีได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยง จากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

  บริการด้านการทำบัญชี
 
 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในบันทึกบัญชี
 2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้
 3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนในมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
 4. บันทึกระบบบัญชีด้วย Software ที่กรมสรรพากรยอมรับ
 5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร ได้แก่ รายงาน ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ภงด.1  ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 หรือแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรอบบัญชีของทุกเดือน
 6. จัดเตรียมพร้อมนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 7. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม กรณีปิดงบตามรอบบัญชีปีปฏิทิน
 8. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร ไม่เกินเดือนพฤษภาคม ขอปีถัดไปกรณีปิดงบตามรอบบัญชีปีปฏิทิน
 9. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน (กรณีถ้าผู้ประกอบการทำบัญชีที่สถานประกอบการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และทางสำนักงานไปสอนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือว่าจ้างพิเศษเป็นกรณีไป)
 10. ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วนได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 11. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานทั้ง CPA และ TA
 12. หากมีกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากรปีละ1 ครั้ง ตามหมายเรียกตรวจสภาพกิจการของเจ้าหน้าที่สรรพากร

เอกสารที่ท่านจะต้องจัดเตรียมให้แก่ทางเรา

 1. ข้อมูลเบื้องต้นให้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล
  1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรอง และเอกสารแนบ ฯ
  2. บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณี เป็นบริษัท ฯ
  3. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ภ.พ.01 ภ.พ.09 แล้วแต่กรณี
  4. รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ ถ้ามี
  5. รายละเอียดของสินค้า กลุ่มสินค้า หรือขั้นตอนการผลิตสินค้า ถ้าเป็นผู้ผลิตสินค้า
 2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
  1. เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน
  2. เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
  3. เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  4. เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำเดือน หรือตามที่บริษัท ฯจะดำเนินการ
  5. เอกสารการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
  6. เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
  7. Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
  8. ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และประกันสังคม
  9. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.3 ภงด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน หรือในกรณีรับเงิน)
 3. ระยะเวลาในการับเอกสาร
 4. ทางบริษัท ฯ จะส่งพนักงานไปรับเอกสารภายในวันที่ 3-5 ของเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภงด.1,3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถุดไปตามลำดับ

 5. เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางบริษัท ฯ จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสารหลังจากนำส่งภาษีเรียบร้อยแล้ว


อัตราค่าบริการงานทำบัญชี ต่อเดือน


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรณียื่นแบบอย่างเดียว ไม่มีรายการซื้อขาย-รับจ่าย ใด ๆ
มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่  1- 20  รายการ
มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่  21 – 50  รายการ
มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่  51 – 80  รายการ
มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่  81 – 100  รายการ
มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่  101 – 200  รายการ

1000.-
2,000.-
2,500.-
3,500.-
4,000.-
4,500.-
5,000.-

หมายเหตุ : หากปริมาณเอกสารของท่านไม่เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่แสดงไว้ข้างต้นทางเราจะคำนวณราคาที่เหมาะสมให้แก่ท่าน โดยเทียบตารางราคาและคำนึงถึงความพอใจของท่านเป็นสำคัญโดยจะมีการทำสัญญาบริการ ค่าบริการอาจสูงหรือต่ำลงอาจขึ้นกับปัจจัยต่าง ดังนี้

  • กรณีจะต้องทำ Stock สินค้า
  • ปิดงบประจำเดือนทุกเดือน
  • กรณีเป็นธุรกิจผลิตไม่ใช่สินค้าซื้อมาขายไป หรือบริการ
   
   บริการด้านการตรวจสอบบัญชี
 

     ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและงบการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น การตรวจสอบบัญชีทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สอบทานงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาเพื่อทราบถึงข้อบกพร่องในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี


 

- บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญขีรับอนุญาต CPA
- บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร  TA
- ตรวจสอบบัญชี ออกงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
- เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
- จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ได้แก่ ส.บช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์


เอกสารที่จัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบบัญชี

  1. งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
  2. งบทดลอง ปีปัจจุบัน
  3. รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
  4. บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท ฯ ), หนังสือรับรองบริษัท  หรือ ห้างฯ
  5. หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอรบรับงานสอบบัญชี
  6. ภพ.30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน  รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม –ปีปัจจุบัน
  7. ภงด.1 เดือน ธันวาคม ปีปัจจุบัน – ปีปัจจุบัน + ภงด.1ก
  8. ภงด.3 ,53 ธันวาคม  ปีปัจจุบัน (พร้อมใบต่อภงด. ด้วย)
  9. ภงด.50 ปีก่อน
  10. ภงด.51 ปีปัจจุบัน
  11. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
  12. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  13. รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
  14. เอกสารการบันทึกบัญชีแล้วแต่กรณีที่ผู้สอบบัญชี เข้าตรวจร้องขอ
   
 

  อัตราค่าบริการสอบบัญชีและรับรองบัญชี
ผู้สอบ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ งามพัฒนะกุล (ทะเบียนเลขที่ 3926)
                              ช่วงรายได้                                  อัตราค่าบริการ


0
1
1,000,001
5,000,001
10,000,001
15,000,001
20,000,001
25,000,001
30,000,001
35,000,001
40,000,001

0
1,000,000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000

6,000.-
10,000.-
14,000.-
18,000.-
22,000.-
24,000.-
26,000.-
28,000.-
30,000.-
32,000.-
34,000.-

 


          หมายเหตุ : ราคาปรับตามรายได้  5,000,000  : 2,000.- บาท

 

 

© 2009 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ตปาคม จำกัด
โทรศัพท์ 02-1736868 แฟกซ์ 02-1736869 สายด่วน 08-1841-4857 คุณปารณีย์