รับวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์

02-1736868 สายด่วน 09-9442-8991 คุณปารณีย์

สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

รับวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์

      บริการรับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ที่ำได้รับความนิยมโดยทั่วไป นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอื่น ๆ อีก ตั้งแต่การเปิดบิลแจ้งหนี้ ออกใบกำกับภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการ ปรับปรุงสต็อก ออกใบเิบิก ใบส่งงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ดูแลระบบบัญชีรายเดือน รายปี โดยลูกค้าจะสามารถปิดบัญชีเบื้องต้นได้

- บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป ทุกโปรแกรม
โดยลูกค้า มีโปรแกรมบัญชี อยู่แล้ว หรือ ให้ทางบริษัท ฯ จัดหามาให้โดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าโปรแกรม
- บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอน และทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป
ขั้นตอนการทำงาน

  1. สำรวจวางแผนและวิคาระห์งาน โครงสร้าง ทั้งหมด
  2. เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพื่อความสอดคลองกับโปรแกรม
  3. จัดความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
  4. การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
  5. บันทึกข้อมูล
  6. การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
  7. การจัดก็บสำรองข้อมูล
  8. การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
  9. ประเมินการทำงาน ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างแล้ว

- อัตราค่าบริการวางระบบเริ่มต้นในราคา 20,000.- บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง
เวลาและธุรกิจของลูกค้า
- เงื่องไขในวันทำสัญญาชำระ 70 % ของค้าจ้าง ส่วนที่เหลือ 30% จะชำระในวันสุดท้ายตามตารางงานที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ปัญหาที่จะทำให้งานล่าช้า
งานวางระบบจะประสมความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลในหน่วยงานเป็นสำคัญ
 

© 2009 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ตปาคม จำกัด
โทรศัพท์ 02-1736868 แฟกซ์ 02-1736869 สายด่วน 08-1841-4857 คุณประนอม