สำนักงานบัญชี ตปาคม รับทำบัญชี                   

 
02-1736868 สายด่วน 09-9442-8991 คุณปารณีย์

สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

สำนักงานบัญชี ตปาคม


      สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคลล ยกเลิก สำนักงานบัญชี ตปาคม เปิดดำเนินการให้คำปรึกษาการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจ, เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ, เพื่อวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท, เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ยาวนาน และมีความ เชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี และจากธุรกิจหลากหลายที่เราได้ให้บริการ ทั้งขนาดใหญ่ และเล็ก ทำให้เรามั่นใจว่า เราสามารถให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านได้อย่างมืออาชีพ ผลงานคุณภาพที่ได้มาตรฐานและบริการในราคาที่เป็นธรรม บริการของ สำนักงานบัญชี ตปาคม ประกอบไปด้วย


รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี


     รับทำบัญชี จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่ง งบการเงิน ส่งภาษีได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยง จากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

     ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบทานงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาเพื่อทราบถึงข้อบกพร่องในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบีติงานตรวจสอบบัญชี


จัดทำบัญชีตามมาตราฐาน การบัญชีในประเทศไทย และตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร
ตรวจสอบบัญชีตามมาตราฐานการบัญชี ที่รองรับทั่วไป
รับวางระบบบัญชี โดยเน้นหลักการบัญชีที่เชื่อมโยงกับหลักการภาษีอากร
ให้บริการในการจดทะเบียน / ยื่นแบบ / จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกประเภท
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภาษีอากร
รับตรวจสอบการจัดทำแบบภาษีประเภทต่างๆ
รับวางแผนทางด้านภาษีอากร (TAX PLANNING)
สำหรับการประกอบการในรูปแบบร้านค้า คณะนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วน ทุกประเภท
จัดทำบัญชีรายเดือน เช่น งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคลล

      จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดเปลี่ยนแปลงกระทรวงพาณิชย์ และสรรพากร จดเลิกและชำระบัญชีนิติบุคคล จดเครื่องหมายการค้า ขึ้นทะเบียนประกันสังคม


บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
จดทะเบียน เพิ่ม - ลดทุน
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่อยู่ หรือวัตถุประสงค์

วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์


     โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ มาเพื่อประยุกต์ใช้กับกิจการ ผสานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการทำบัญชี ให้เกิดรวดเร็ว ทันสมัย และความสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนการความยุ่งยาก ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกด้านข้อมูล และการบริการด้านอื่น ๆ ด้วยรูปแบบที่เป็นระบบแบบแผน โดยการเลือกเฟ้น คัดสรรระบบเทคโนโลยีที่ดี เป็นที่นิยมและยอมรับของคนทั่วไป จึงทำให้เรามั่นใจถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ